เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักปลัด

นายสุพจน์ แก้วมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอก สุทธินันท์ คันทะสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0843934795
นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0850104293
นางวิจิตร ดวงมูลลี
นักพัฒานาชุมชนชำนาญการ
089-4194006
นางรัชนีกร พรหมศร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0879461588
นายศุภชัย โม้เกลี้ยง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0637423222
นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0846659289
นางสาวกาญจนา สุขเผือก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางรัตดาวรรณ อ่อนตาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกทร มุมสำ
นักการภารโรง
นายกู้เกียรติ จุ้มอังวะ
พนักงานขับรถยนต์
นางนุศรา ราษีใส
แม่บ้าน
นายสมศักดิ์ รอดโรคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางปริชาติ ดีเรือง
พนักงานจ้าง
นายศิรสิทธิ์ เสนาพล
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิไกร ปริวออม
พนักงานดับเพลิง
0817751846
นายพิชิต คำภาบุตร
พนักงานดับเพลิง
นายภัทรพงษ์ ภูโสภา
พนักงานดับเพลิง
นายทรงเดช เกตุละคร
พนักงานกู้ชีพ
0897145037
นายอนุชาติ บุญมีโพธิ์
พนักงานกู้ชีพ
0826982968
นายภาคภูมิ เคนดา
พนักงานกู้ชีพ
นายบุญนำ มาสอน
พนักงานกู้ชีพ
0908082195
นายสุรสิทธิ์ ศรีสมภาร
พนักงานกู้ชีพ
0990502272
นายไมล์ตรี อนุศรี
พนักงานกู้ชีพ
นางนงนุช ชัยศิริ
พนักงานจ้าง ประจำศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านผือ