เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
184   คน
สถิติทั้งหมด
112383   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                    “ตำบลบ้านผือน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจ

              น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

 

พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสนับสนุนน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาบูรณาการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

            

 เข้าชม : 10602