เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                1. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                          เทศบาลตำบลบ้านผือ ตั้งอยู่ที่ ๗/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านผือ อำเภอ อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  เทศบาลตำบลบ้านผือมีพื้นที่ประมาณ ๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๐,๐๖๔ ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

                            ทิศเหนือติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

                            ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

                            ทิศตะวันตกติดต่อกับเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

       ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองบัว ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

                    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบ้านผือมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มภูเขาติดเขื่อนอุบลรัตน์ มีแม่น้ำไหลผ่าน ๑ สาย ได้แก่ คลองโสกม่วง ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง ถึงหมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง    

                    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                    ตำบลบ้านผือมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง ๒๐ - ๔๑ องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดช่วงกลางเดือนเมษายน หลังจากนั้น ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ตำบลบ้านผือเข้าสู่ฤดูฝนและฤดูหนาวตามลำดับ พื้นที่ทั้งตำบลได้รับปริมาณฝนอย่างเพียงพอ ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้น แต่ระยะเวลาของฤดูฝนและปริมาณฝนมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่และระดับความสูง

                    1.4 ลักษณะของดิน ตำบลบ้านผือมีลักษณะของดินเป็นดินเหนี่ยวปนดินทราย

                2. ด้านการเมือง/การปกครอง

                    2.1 เขตการปกครอง

                           เทศบาลตำบลบ้านผือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑ ตำบล ได้แก่ ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๙ บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาก

                    2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลบ้านผือแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาเทศบาลฯได้เขตละ ๖ คน

                          เขตที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๖ หนองผือ หมู่ที่ ๗ หนองผือ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนกอก และหมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาก

                          เขตที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง หมู่ที ๒ บ้านหนองแสง หมู่ที ๓ บ้านหนองแสง และหมู่ที่ ๙ บ้านผือพัฒนา

               

 

                3. ประชากร

                    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                                       หมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวน

ประชากรชาย

จำนวน

ประชากรหญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ ๑ บ้านนนทอง

๒๔๑

๒๕๐

๔๙๑

๑๑๖

หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง

๔๓๕

๔๓๓

๘๖๘

๑๗๐

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง

๔๙๐

๕๐๘

๙๙๘

๒๑๔

หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ตาก

๔๑๘

๔๔๑

๘๕๙

๑๖๔

หมู่ที่ ๕ บ้านโนนฆ้อง

๗๑

๙๗

๑๖๘

๔๐

หมู่ที่ ๖ หนองผือ

๓๗๕

๓๗๙

๗๕๔

๑๕๒

หมู่ที่ ๗ หนองผือ

๒๙๔

๓๑๑

๓๐๕

๑๓๑

หมู่ที่ ๘ บ้านอนกอก

๑๕๙

๑๔๙

๓๐๘

๕๕

หมู่ที่ ๙ บ้านผือพัฒนา

๑๗๓

๑๗๑

๓๔๔

๗๒

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาก

๒๕๑

๒๗๓

๓๒๔

๑๐๘

รวม

๒,๙๐๗

๓,๐๑๒

๕,๑๙๑

๑,๒๒๗

                    3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

    อายุ(ปี)                                          อายุ(ปี)

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน

ร้อยละ(%)

จำนวน

ร้อยละ(%)

จำนวน

ร้อยละ(%)

๐ – ๔ ปี

๒๐๘

๖.๒

๑๘๕

๓๙๓

๖.๖๑

๕ – ๙ ปี

๑๖๙

๕.๘๔

๑๓๘

๔.๙๙

๓๔๗

๕.๔๑

๑๐ – ๑๔ ปี

๑๖๑

๖.๓๑

๑๕๔

๕.๘๓

๓๑๕

๖.๐๗

๑๕ – ๑๙ ปี

๑๘๒

๗.๑๔

๑๕๖

๕.๙

๓๓๘

๖.๕๑

๒๐ – ๒๔ ปี

๑๗๒

๖.๙

๑๘๘

๗.๑๑

๓๖๔

๗.๐๑

๒๕ – ๒๙ ปี

๒๔๙

๗.๘

๒๒๘

๖.๗๓

๔๗๗

๗.๒๖

๓๐ – ๓๔ ปี

๑๗๘

๖.๙๘

๒๒๐

๘.๓๒

๓๙๘

๗.๖๖

๓๕ – ๓๙ ปี

๓๐๓

๗.๙๖

๒๘๐

๖.๘๑

๕๘๓

๗.๓๘

๔๐ – ๔๔ ปี

๑๙๑

๗.๔๙

๒๓๑

๘.๗๔

๔๒๒

๗.๓๘

๔๕ – ๔๙ ปี

๓๒๐

๘.๖๓

๓๑๕

๘.๑๓

๖๓๕

๘.๓๘

๕๐ – ๕๔ ปี

๒๐๙

๘.๒

๒๑๙

๘.๒๙

๔๒๘

๘.๒๘

๕๕ – ๕๙ ปี

๑๙๑

๕.๕๓

๒๐๐

๕.๖๘

๓๙๑

๕.๖

๖๐ – ๖๔ ปี

๑๔๓

๔.๔๓

๑๓๓

๔.๒๘

๒๗๖

๔.๓๕

๖๕ – ๖๙ ปี

๑๐๖

๔.๑๖

๑๐๕

๓.๙๗

๒๑๑

๔.๐๖

๗๐ – ๗๔ ปี

๕๙

๒.๓๑

๘๗

๓.๒๙

๑๔๖

๒.๘๑

๗๕ – ๗๙ ปี

๕๗

๒.๒๔

๔๘

๑.๘๒

๑๐๕

๒.๐๒

๘๐ ปีขึ้นไป

๑๘

๐.๗๑

๒๐

๐.๗๖

๓๘

๐.๗๓

รวม

๒,๙๒๐

๑๐๐

๒,๙๙๙

๑๐๐

๕,๙๑๙

๑๐๐

 

 

4. สภาพทางสังคม   

                4.1 การศึกษา

                    ตำบลบ้านผือมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง

                    ๑. โรเรียนโพธิ์ตากวิทยามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖

                    ๒. โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                    ๓. โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ตำบลบ้านผือมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ แห่ง    

                          ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ ๒ - ๕ ปี

                          ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ตากรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ ๒ - ๕ ปี        

                4.2 สาธารณสุข

                          ตำบลบ้านผือมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  ๑  แห่ง มีพนักงานทั้งหมด ๘ คน

                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ๑ คน

                                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              ๑ คน   พยาบาลวิชาชีพ       ๑ คน

                                  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติการ                   ๑ คน   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๑ คน                                     ทันตาภิบาล                                    ๑ คน

                4.๓ การสังคมสงเคราะห์     เทศบาลตำบลบ้านผือมีกองทุนสงเคราะห์ ๒ กองทุน

                          ๑. กองทุนสวัสดิการตำบลบ้านผือ

                          ๒. กองทุนบริหารจัดการขยะตำบลบ้านผือ

                5. ระบบบริการพื้นฐาน

                    5.1 การคมนาคมขนส่ง

                          เทศบาลตำบลบ้านผือ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม และอำเภออุบลรัตน์ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ และ ๔๐๖๔ และทางเรือ ผ่านเส้นทางเขื่อนอุบลรัตน์

.                   5.๒ การประปา

                          เทศบาลตำบลบ้านผือ ผลิตประปาจำนวน ๖ สถานี ได้แก่ ๑.สถานีผลิตประปาหมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง ๒.สถานีผลิตประปาหมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ๓.สถานีผลิตประปาหมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง ๔.สถานีผลิตประปาหมู่ที่ ๕ บ้านโนนฆ้อง ๕.สถานีผลิตประปาหมู่ที่ ๘ บ้านดอนกอก ๖.สถานีผลิตประปาหมู่ที่ ๙ บ้านผือพัฒนา และ ๗.สถานีผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ

                    5.๓ โทรศัพท์

เบอร์ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านผือ โทรสาร ๐๔๓-๔๒๔-๓๕๑  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๒๔-๓๕๐   ต่อ ๑๑ นายกเทศมนตรี                      ต่อ ๑๖ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ

                                        ต่อ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ   ต่อ ๑๔ กองคลัง

                                        ต่อ ๑๕ กองช่าง      ต่อ ๑๗ ดับเพลิง      ต่อ ๑๘ กองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านผือ ๐๔๓-๐๔๐-๐๔๒ หรือ ๑๖๖๙

                6. ระบบเศรษฐกิจ

                    6.1 การเกษตร

                          ประชาชนในตำบลบ้านผือทำการเกษตร เช่น นาปี นาปรั่ง ไร่มันสำปรัง ไร่อ้อย สวนแตง ฯลฯ

                    6.2 การประมง

                        ประชาชนในตำบลบ้านผือทำ เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ จับสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์

                    6.3 การปศุสัตว์

                          ประชาชนในตำบลบ้านผือประกอบอาชีพ เลี้ยงวัว ควาย ไก่พื้นบ้าน ฟาร์มไก่ไข่  ฟาร์มหมู

                    6.๔ การท่องเที่ยว 

                          เทศบาลตำบลบ้านผือมีแหล่งท่องเที่ยว ๒ แห่ง ๑. หาดหินกอง ๒. ถ่ำผาฝามือแดง

                    6.๕ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านผือมีกลุ่มอาชีพดังนี้

                          ๑. กลุ่มปลาแปรรูปบ้านโพธิ์ตาก

                          ๒. กลุ่มปลาแปรรูปบ้านโนนฆ้อง

                          ๓. กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ

                7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

                    7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนตำบลบ้านผือนับถือศาสนาพุทธ

                    7.2 ประเพณีและงานประจำปี

                          เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม               เดือนยี่ - บุญคูนลาน

                          เดือนสาม – บุญข้าวจี่                   เดือนสี่ - บุญพระเวส

                          เดือนห้า – บุญสงกรานต์               เดือนหก - บุญบั้งไฟ

                          เดือนเจ็ด – บุญซำฮะ                   เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา

เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน         เดือนสิบ - บุญข้าวสาก

เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา        เดือนสิบสอง – บุญกฐิน

                    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                          ๑. หมอมอหรือหมอดู                   ๒. หมอขวัญ  หมอพราหมณ์ และ จ้ำ

                          ๓. หมอเป่า/ฝาดยาเด็ก                 ๔. หมอนวดจับเส้น

                          ๕. หมอตำแย                             ๕. การทอผ้า/ทอเสื่อ การย้อมสีธรรมชาติ

                          ๖. การจักสาน

                    7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                        เทศบาลตำบลบ้านผือมีสินค้าขึ้นชื่อคือปลาแรรูป(ปลาส้ม ปลาดาว)

                8. ทรัพยากรธรรมชาติ

                    8.1 น้ำเทศบาลตำบลบ้านผือมีลักษณะภูมิประเทศติดเขื่อนอุบลรัตน์

                    8.2 ภูเขาตำบลบ้านผือมีภูเขา ภูพานคำ ทางด้านทิศตะวันออกของตำบลบ้านผือ

                    8.๓ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                          ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลบ้านผือคือน้ำและสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เข้าชม : 4496