เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงานการให้บริการสูบน้ำเพื่อการเกษตร    331.05k
แผ่นพับประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของเทศบาล    241.26k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    114.64k
การรับชำระภาษีป้าย    150.57k
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่    110.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    116.91k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    121.61k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    126.66k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    129.13k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    138.13k
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    122.8k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    128.66k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    137k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    120.36k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2:ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)    120.99k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1:ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    138.22k
การแจ้งถมดิน    120.28k
การแจ้งขุดดิน    123.29k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22    132.56k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21    153.06k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    127k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    151.45k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    115k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    110.98k
การขอใช้น้ำประปา    112.07k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    115.25k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    117.36k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    122.32k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1