เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     6M
ประกาศใช้แผนปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564    395.84k
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561    120.27k
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563    774.73k
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563    1.5M
แผนดำเนินงาน ทต.บ้านผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    153.94k
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561    436.31k
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560    273.15k
แผนดดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560    147k
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    56.99k
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560    212.7k
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงานการให้บริการสูบน้ำเพื่อการเกษตร    331.05k
แผ่นพับประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของเทศบาล    241.26k
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560    120.18k
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    66.75k
แผนอัตรากำลังสามปี (ปี58-60)    1.14M
เทศบัญญัติตำบลบ้านผือ ปีงบประมาณ 2559    268.55k
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙    70.94k
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    109.26k
ประกาศเรียกประชุมสภาประชุมสภาสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙    108.92k
คู่มือปฏิบัติงาน อผส.    91.5k
คุ่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    1.5M
คู่มือการปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชน    2.49M
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์    381.53k
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน     165k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    114.64k
การรับชำระภาษีป้าย    150.57k
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่    110.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    116.91k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    121.61k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    126.66k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    129.13k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    138.13k
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    122.8k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    128.66k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    137k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    120.36k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2:ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)    120.99k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1:ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)    138.22k
การแจ้งถมดิน    120.28k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2