เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
20/01/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
13/01/2566 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อสมชัยถึงท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 14
22/11/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 13
05/01/2566 : ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 11
29/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
28/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
30/11/2565 : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 8
03/11/2565 : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14
04/11/2565 : โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้ที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2566 32
04/11/2565 : ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 11
28/10/2565 : ประกาศ ยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม 2565 9
17/02/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 470
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 334
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 402
06/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปีภาษี พ.ศ.2565 483
03/12/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559และพ.ศ.2564 483
12/02/2562 : ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 477
15/11/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 513
08/11/2564 : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 466
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 478
20/10/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 470
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 513
15/01/2564 : ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตวจเงินแผ่นดิน 517
15/07/2564 : ขออนุมัติแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง (ว 89) 485
19/04/2564 : ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา 532
26/03/2564 : รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ 513
12/05/2564 : การมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุมัติ อนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 517
14/05/2564 : แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุประจำกองของเทศบาลตำบลบ้านผือ 589
3 กันยายน 2563 : เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 442
15 มิถุนายน 2563 : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 533
18/05/2563 : การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 461
29 พ.ย. 2562 : ประกาศแบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 434
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 447
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 478
28 ก.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) 484
31 ส.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) 476
31 ก.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) 402
30 มิ.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) 421
31 พ.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) 405
30 เม.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) 462
31 มี.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) 434
28 ก.พ. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) 450
31 ม.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) 457
30 ธ.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1) 465
30 พ.ย. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1) 453
31 ต.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1) 433
2 ตุลาคม 2560 : ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านผือ 426
2 ตุลาคม 2560 : ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ทต.บ้านผือ (LPA) ประจำปี 2560 489
14 ตุลาคม 2560 : ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2560 458
4 ตุลาคม 2559 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 456


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2